माडौंमा चडाया घाँट …

Sana Kishan
Total
6
Shares

गजल ( डोट्याली भाषा)
माडौंमा चडाया घाँट ,दोकानमा मिल्लान अच्याल
कलिकालाः अनेक छाँट,दोकानमा मिल्लान अच्याल

Arus

जनतानो आस्था बेच्च्या नेता मात्तरै छन् भन्च हो तम
दलालना गोप्य फाँट,दोकानमा मिल्लान अच्याल

तस्करी रोक्द सिपाइ ओडाभेडान खटौन खालि हो
चोरिजारिका अबैध गाँठ, दोकानमा मिल्लान अच्याल

बागकि छाला लौन्या निकर्चाः स्याल मौड्या होइरन्या
छद्मभेषिनाः अनेक ठाँट, दोकानमा मिल्लान अच्याल

Indreni

पदक पौन पड्ड्या मान्स खोज्ज टडा झानु नाइ हो
गजबका लबरल्वाँठ ,दोकानमा मिल्लान अच्याल

Total
6
Shares
सम्वन्धित समाचार
Total
6
Share